Przejdź do treści

Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy dostępny pod adresem https://budujemytutaj.pl/ prowadzony przez GDM Capital Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”). Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych
świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

Dane kontaktowe Administratora:
– adres e-mail: biuro@gdm-capital.eu.

§1 Definicje

Portal – portal internetowy działający pod adresem https://budujemytutaj.pl/.

 1. Administrator – GDM Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Graniczna 20, 54-530 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506664, NIP: 8943052888, REGON: 022396995, kapitał zakładowy 10.000 zł.
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Portalu.
 3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 4. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o usługach Administratora bądź jego partnerów biznesowych lub innych materiałów o treści informacyjnej bądź marketingowej

§2 Postanowienia ogólne

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Treści zamieszczone na Portalu, w tym opisy produktów lub usług nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Administrator nie prowadzi sprzedaży produktów lub usług opisanych na Portalu.
 6. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

§3 Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługi dostępne na Portalu polegają w szczególności na:
  1. umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do treści, artykułów, relacji z wydarzeń, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych w Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,
  2. przesyłaniu na adres e-mail Użytkownika cyklicznych informacji o promocjach, usługach bądź innych materiałów informacyjnych w formie „Newslettera”.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  3. dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
 4. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Użytkownika do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej w Portalu.
 5. Realizacja usługi dostępu do Portalu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na urządzeniu końcowym Użytkownika treści zawartych na stronach Portalu i ulega zakończeniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Portalu.
 6. Administrator świadczy usługi nieodpłatnie, chyba że co innego wynika z charakteru usługi lub odrębnie zawartej z Użytkownikiem umowy.

§4 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom oferowanych usług lub celom informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Portal informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 7. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 8. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§5 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@gdm-capital.eu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, za 14-dniowy okresem wypowiedzenia w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@gdm-capital.eu.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji w zakreślonym terminie równoznaczne jest z jej uwzględnieniem przez Administratora.

§7 Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkownika lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na Portalu na co najmniej 14 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2020 r