Przejdź do treści
koszt mapy do celów projektowych

Usługi geodezyjne – cennik

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2020

Decydując się na uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości lub budowę domu, ważnym aspektem są kwestie formalne. Może okazać się jednak, że ich załatwienie nie będzie możliwe bez wcześniejszego przeprowadzenia prac geodezyjnych. W tym celu istotne jest, aby zwrócić się do specjalisty z odpowiednim doświadczeniem. Zakres takich usług może obejmować m.in. podział działki, wyznaczenie jej granic, wytyczenie budynków czy pomiar technicznych wartości gruntu pod nową inwestycję. Przed zleceniem prac warto zapoznać się z cennikiem usług geodezyjnych.

Mapa do celów projektowych – cena

Mapa do celów projektowych oparta jest na mapie zasadniczej. Łączy ona geodezję oraz kartografię. Tego typu mapa jest niezbędna dla wykonania poprawnego projektu budowlanego przyszłej inwestycji. Również, budowa domu, która musi być poprzedzona uzyskaniem pozwolenia na rozpoczęcie prac, nie obędzie się bez przedstawienia tego typu dokumentu. W większości przypadków, jest ona kopią wspomnianej mapy zasadniczej. Najważniejsze cechy, jakimi powinna się ona charakteryzować to:

  1. Odpowiednia skala. Jak zaznaczono, częstokroć dokument ten stanowi kopię mapy zasadniczej. W przypadku jej braku, mapa do celów projektowych może odnosić się do mapy ewidencyjnej lub katastralnej. Musi być, jednak, sporządzona w skali 1: 500 lub 1: 1000.
  2. Akceptacja mapy. Koniecznym jest, by została przyjęta (zaakceptowana) przez państwowy zespół geodezyjny i kartograficzny.
  3. Zakres geograficzny. Mapa powinna, przede wszystkim, obejmować obszar planowanej inwestycji. Ważne jest jednak, by dotyczyła także obszaru oddziaływania budowanego obiektu. W tym miejscu, warto zwrócić uwagę na tak zwane granice opracowania. Obejmują one: działkę, tereny wokół niej oraz pozostały obszar przeznaczony do analizy.
  4. Data ważności mapy. Należy wskazać, że obecnie obowiązujące przepisy prawa nie podają bezpośrednio konkretnego terminu ważności opisywanego dokumentu. Warto jednak mieć na uwadze, że będzie on istotnym załącznikiem do pozostałej dokumentacji, niezbędnej do uzyskania chociażby pozwolenia na budowę. Przyjmuje się, zatem, że okres ważności to około 3-6 miesięcy od daty wskazanej na mapie.

Osoby, które muszą zlecić sporządzenie takowej mapy, zadają sobie zapewne pytanie, ile kosztuje mapa do celów projektowych? Odpowiedź na nie jest trudna, jednak nie może być ona jednoznaczna. Przyjąć należy, że w zależności od rodzaju nieruchomości, jakiej inwestycja dotyczy (dom, budynek przemysłowy) oraz w zależności od rodzaju gruntu, ceny wahają się w zakresie od 50 do 100 złotych.

Koszt podziału działki

Podział nieruchomości gruntowej może być konieczny z uwagi na różne czynniki. Z jednej strony, w przypadku działki budowlanej, przemawia za tym często czynnik ekonomiczny. Jeśli, bowiem, jesteśmy właścicielami dużych powierzchni, ich sprzedaż może być opłacalna dopiero po dokonaniu podziału geodezyjnego. Często, zbycie okazuje się wtedy łatwiejsze i bardziej dochodowe. W przypadku gruntów rolnych, chęć podziału uprawy bądź jej rozgraniczenie może przemawiać za tego typu czynnościami.

mapa do celów projektowych cena

Podział działki to szereg wielu prac, jakich dokonuje geodeta. Pierwszą z nich jest stworzenie wstępnego planu podziału nieruchomości. Dokonuje się to zwyczajowo w oparciu o mapy katastralne. Koszty związane z wykonaniem tego planu przez profesjonalistę to około 300- 400 złotych. Kolejnym krokiem jest złożenie projektu do odpowiedniego organu administracyjnego w celu akceptacji. Po pozytywnej opinii można przystąpić do projektu podziału nieruchomości. W tym przypadku, również musimy skorzystać z usług geodety, który posiada uprawnienia w tym zakresie. Jego prace będą sprowadzały się do: wytyczenia granic, określenia punktów granicznych i naniesienia na mapę oznaczenia podziału gruntu. Tak przygotowaną dokumentację składa się do właściwego organu geodezyjno- kartograficznego w celu nadania mu klauzuli zgodności ze sztuką.

Istotną kwestią wydają się być także koszty związane z podziałem nieruchomości. Odpowiadając zatem na pytanie, ile kosztuje podział działki, należy wskazać na kwotę około dwóch tysięcy złotych przy podziale na dwie autonomiczne nieruchomości.

Wytyczenie budynku – cena

Kolejnym krokiem, który prowadzi do uzyskania legalnej możliwości wzniesienia budynku, jest wytyczenie jego granic. W praktyce, czynność ta koresponduje z planem, zarówno budynku, jak i nieruchomości gruntowej. Dokonywana jest przez geodetę tak, by w końcowym efekcie granice budowli były zgodne z projektowymi założeniami oraz pozwoleniem na budowę. Równie ważne jest wytyczenie wewnętrznego porządku domu bądź budynku przemysłowego. Oczywistym wydaje się, że będzie to zajęcie bardziej pracochłonne, jeśli w budynku ma pojawić się więcej pomieszczeń. Ceny takiej usługi, w zależności od województwa, wahają się od 1100 do 1600 złotych netto. Można uznać, że jest to koszt, który dotyczy właściwie każdego przyszłego właściciela nieruchomości.

Wznowienie znaków granicznych – cena

Potocznie, czynność ta nazywana jest wznowieniem granic. Należy jednak zauważyć, że zawiera ona duży skrót myślowy, ponieważ granice pozostają stałe. Wznowieniu (uaktualnieniu) ulegają jedynie znaki graniczne, wskazujące na zakres terytorialny określonej działki. Czynność ta regulowana jest przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego, które korespondują z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z literą prawa usunięte, uszkodzone, przesunięte lub zniszczone znaki graniczne, które zostały ustalone uprzednio w sposób prawidłowy mogą być wznowione. Nie jest konieczne w takim przypadku przeprowadzanie ponownego postępowania rozgraniczającego, o ile istnieje dokumentacja pozwalająca na ich prawidłowe odtworzenie. Uprawnienia do takich prac posiadają firmy specjalizujące się w świadczeniu usług geodezyjnych.

Może jednak zdarzyć się tak, że wcześniej wyznaczone znaki graniczne zostaną trwale usunięte z nieruchomości gruntowej. W takiej sytuacji, ponowne ich wyznaczenie może odbyć się na podstawie opisów topograficznych uprzednio wyznaczonych punktów granicznych lub na podstawie współrzędnych tych punktów. W drugim przypadku, jednak, konieczna jest uprzednia ich matematyczna harmonizacja z topografią terenu. Dokonuje się tego przez punkty osnowy poziomej oraz pomiar osnowy sytuacyjnej.

Mając na względzie skomplikowaną procedurę ponownego wyznaczania znaków granicznych, ważne jest, by ich pierwotne oznaczenie było poprawne i możliwie solidne. Warto także zwrócić uwagę, aby ich opis i określenie współrzędnych był dokładny i czytelny. Takie podejście do sprawy w znaczny sposób ułatwi ewentualne ich przywrócenie oraz skróci czas prac geodety. Również, warto zwrócić uwagę na koszt związany z taką usługą. W zależności od województwa i nakładu poczynionych prac, a także wyboru biura geodezyjnego oscyluje w przedziale 1200 – 1600 złotych. Zatem, jeśli raz pokryliśmy wydatki związane z wyznaczeniem punktów granicznych, warto o nie zadbać i nie narażać się na kolejne wydatki.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – ceny

Budowle, które zgodnie z obowiązującym prawem wymagają pozwolenia na budowę, podlegają powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Czynność, tak jak sama nazwa wskazuje, ma miejsce dopiero po wzniesieniu określonej budowli. Wówczas, dokonuje się pomiaru poszczególnych pomieszczeń w budynku, jak i również podłoża oraz ewentualnych odkształceń.

Procedura ta regulowana jest art. 43 ustawy prawo budowlane. Zatem, jej wykonanie ma charakter obligatoryjny i musi nastąpić przy udziale geodety posiadającego w tym zakresie nie tylko odpowiednie umiejętności, ale przede wszystkim uprawnienia.

geodeta cennik

Głównym celem inwentaryzacji jest stwierdzenie prawidłowości wykonania względem projektu będącego jedną z podstaw wydania pozwolenia na budowę, a także zebranie informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń, przestrzenności budynku oraz elementach dodatkowych, takich jak wjazd, parking czy budynki przyległe. Bierze się tu też pod uwagę wszelkiego rodzaju instalacje wodociągowe, elektryczne, kanalizacyjne, czy chociażby gazowe, które mogą być podstawą licznych formalności załatwianych w późniejszym czasie.

Tak zebrane dane powinny stanowić uzupełnienie mapy zasadniczej oraz uaktualniać bazę informacji na temat rozmieszczenia przestrzennego i obiektach budowlanych.

Rodzaje pomiarów

W praktyce wyróżnia się dwa rodzaje pomiarów inwentaryzacyjnych:

  1. Pomiar bieżący. Wykonuje się go w tych obiektach budowlanych, w których poszczególne elementy lub całość konstrukcji muszą zostać ukryte lub zasypane. Oznacza to, że przeprowadzenie inwentaryzacji w późniejszym okresie nie będzie możliwe. Wykonanie jej przed momentem, kiedy poszczególne elementy budynku nie będą dostępne, uchroni właściciela przed ewentualną koniecznością rozbiórki i poniesieniem kosztów. Obowiązek zgłoszenia konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji w trakcie trwania pracy spoczywa na inwestorze realizowanej inwestycji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w większości przypadków, są to obiekty o zdecydowanie bardziej rozbudowanej infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej. Zgodnie z prawem, przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od projektu wynoszące maksymalnie 0,3 m dla gruntów zabudowanych oraz 0,5 m dla rolnych i leśnych. Zwieńczeniem inwentaryzacji jest wydanie protokołu o zgodności z projektem budowli oraz dopuszczenia sieci do użytkowania.
  2. Pomiar końcowy. Tego typu pomiarem objęte są, przede wszystkim, budowle nowe po ostatecznym zakończeniu ich budowy. Osoba dokonująca inwentaryzacji sporządza szkic sytuacyjny oraz mapę. Każdy z tych dokumentów musi być opatrzony klauzulą stwierdzającą zgodność lub jej brak z projektem budynku. Kopia szkicu zostaje przekazana inwestorowi lub wykonawcy.

Są także obiekty budowlane, które ze względu na swoją specyfikę oraz przeznaczenie wymagają także okresowych kontroli. W takim przypadku, pomiar końcowy dokonany przez geodetę będzie jedynie wyznacznikiem i materiałem porównawczym w okresowych badaniach.

Zgodnie z prawem, wykonujący prace pomiarowe ma obowiązek przekazać określoną dokumentację do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z naniesionymi na mapę informacjami o sieci uzbrojenia terenu.

Cennik usług inwentaryzacyjnych kształtuje się następująco:

  • inwentaryzacja powykonawcza (do 4 punktów): cena od 800- 1100 złotych w zależności od województwa;
  • każdy kolejny punkt inwentaryzacyjny to cena od 130- 160 złotych;
  • inwentaryzacja przyłącza: cena 630- 800 złotych;
  • inwentaryzacja sieci do 100 metrów: 650- 800 złotych;

Reasumując, koszty geodety i jego usług mogą kształtować się różnie w zależności od województwa i zakresu wykonywanych prac. Każdorazowo, należy jednak zweryfikować przedstawiony nam cennik geodezyjny z innymi ofertami na rynku.

Ceny usług geodezyjnych zależą od wielu czynników takich jak: lokalizacji i powierzchni nieruchomości, liczby rozdzielanych działek lub stopnia skomplikowania sprawy, w związku z czym nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z artykułu dowiesz się jednak jakie są przykładowe stawki geodetów za wybrane usługi.

Przyjąć należy, że w zależności od rodzaju nieruchomości, jakiej dotyczy inwestycja (dom, budynek przemysłowy) oraz w zależności od rodzaju gruntu, ceny za wykonanie takiej mapy wahają się w zakresie od 500 do 1000 złotych.

Podział działki to szereg wielu prac, jakich dokonuje geodeta w związku z czym koszt takiej usługi jest ciężki do oscylowania. Kwota ta jednak może wynieść nawet około 2000 złotych.

W zależności od województwa oraz ilości pomieszczeń w budynku ceny za tego typu usługę wahają się od 1100 do 1600 złotych netto.

W zależności od województwa i nakładu poczynionych prac, a także wyboru biura geodezyjnego koszt wznowienia znaków granicznych oscyluje w przedziale 1200 – 1600 złotych.